KH số 01/KH-TrTH, ngày 24 tháng 10 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

KH số 01/KH-TrTH, ngày 24 tháng 10 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK Trường Tiểu học Cư Pul CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số 01/KHCNTT-TrTH Hòa Đông, ngày 24  tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Năm học 2018 – 2019 Căn cứ Hướng dẫn số 1320/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 24/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc Hướng [...]