Nguyễn Thị Thu Hà Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0976636139
Nguyễn Hữu Lý Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC 0941742178 huulycupul@gmail.com
Đặng Thị Minh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn 0906452121 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)